Delicious take-home turkey this Christmas in Dubai